RSS:RSS 10.4.2003

Z NET wiki
Přejít na: navigace, hledání
There are security restrictions on this page

Zápis ze schůze RSS dne 10.4.2003

 • Úvod, Představení přítomných členů, Program schůze.
 • Výstavba nových optokabelových tras v roce 2003 (Ivan Kovanda)
 • Rozvoj sítě v roce 2003 (Vladimír Záhořík)
 • Představení nových modulů pro přepínače BlackDaimond (Petr Lampa)
 • Systém statistického vyhodnocení provozu počítačové Sítě VUT (Tomáš Podermański)
 • Firewally VUT, Systém vyhodnocování podezřelých aktivit (Tomáš Podermański)
 • Útoky, čevy, viry (Petr Lampa)
 • Spam a co s ním (Petr Lampa, Ivo Hažmuk)
 • Praktické zkušenosti s provozem a zaváděním antispamových opatření na FIT a CVIS
 • Představení projektu centrálního autentizačního a autorizačního systému VUT (Kamil Šuštiak)
Následně byly diskutovány možnosti využití sytému pro spolupráci s fakultnímu adresářovými službami Active Directory a NDS.
Případné připomínky či návrhy je nutno konzultovat s řešitelem projektu (Kamil Šuštiak, sustiak@ro.vutbr.cz).
  
 • Pravidla provozu počítačové sítě VUT (Petr Lampa). [ppt] [html] [pdf]
 RSS doporučuje doplnit do pravidel části týkající se autorského zákona a zákona o reklamě. Rovněž vznikl návrh na vypracovaní anglické
 verze pravidel provozu počítačové sítě VUT. Případné další připomínky je nutno zaslat prostřednitvím konference správců sítí netadmin-l@vutbr.cz.
  
 • Filtrace (Petr Lampa).
  RSS doporučuje na firewallu VUT zablokovat některé služby. Případné připomínky je nutno řešit do 30.5.2003. Jedná se o následující služby:
    SMTP: TCP 25
    DNS: UDP 53 (Viz. dále)
    Portmap: UDP 111
    NETBIOS Name Service: TCP, UDP 137
    NETBIOS Datagram Service: UDP 138
    NETBIOS Session Service: TCP 139
    SNMP: UDP 161,162
    Microsoft-DS: TCP, UDP Port 445
    MSSQL: TCP, UDP 1433, 1434
    NFS: TCP, UDP 2049
   U následujících služeb doporučuje RSS omezit přenosové pásmo:
    DirectConnect: TCP 411,412
    KaZaA: TCP 1214
    eDonkey 2000: TCP 4661-4662, UDP 4665
    Hotline Connect: TCP 5500-5503
    Gnutella: TCP 6346-6347
    WinMX: TCP 6699, UDP 6257
    Aimster: TCP 7668
 • Stav DNS (Vladimír Záhořík).
  Návrh na zřízení seznamu oficiálních DNS serverů a domén ve správě VUT. Jakékoliv další služby DNS mimo vyjmenované servery zamezit
  filtrací na firewallu VUT. Stejným způsobem postupovat i případě, že registrované DNS jméno v rámci VUT neodpovídá příslušným RFC.
  Případné připomínky zašlou správci sítě prostřednictvím konference netdmin-l@vutbr.cz do 30.5.2003.
  
 • Z čeho postavit server - Nové trendy, technologie (Petr Lampa).
 • WIFI sítě - Standardy, použití, zkušenosti (Petr Lampa, Vladimír Záhořík)
 • Diskuse na téma použití WIFI technologie na VUT s následujícími závěry:
  • RSS doporučuje pro nově pořizované přístupové body pořizovat zařízení s podporou vzdálené správy a podporou standardu 802.11b. Na tomto standardu se rovněž doporučuje provozovat jednotlivé přístupové body v rámci VUT.
  • Zařízení připojená do WIFI sítě nebudou moci poskytovat služby. Omezení bude zajištěno filtrováním na bráně. Případné další požadavky na filtraci může doplnit provozovatel přístupového bodu dle uvážení.
  • Přístup do WIFI sítě je vhodné řešit centrálně na úrovni CVIS. Jedině takto bude zajištěn jednotný a transparentní přístup do sítě. Plnohodnotný přístup do sítě je řešen na základě přihlašovacího jména a hesla do systému brutis. Výhledově bude autentizace probíhat vůči LDAP serveru. Pořízení, provoz a údržbu vlastní technologie zajišťuje fakulta.
  • Jako nevyhovující byla označena doba synchronizace databáze hesel oproti databázi brutis (momentálně 24 hodin). V okamžiku přechodu na autentizaci vůči LDAP serveru bude ověřování údajů probíhat on-line. Do doby zprovoznění LDAP bude zkrácen interval mezi synchronizacemi databází.
  • Byly vzneseny připomínky k vzhledu stránky pro přihlášení. Případné návrhy úprav zaslat na adresu tpoder@cis.vutbr.cz.
  • Na stránkách RSS budou zpřístupněny údaje o přístupu jednotlivých uživatelů do této sítě včetně použité IP adresy a času přístupu.


 • Různé:
  • Návrh zástupců FEKT na vydání nařízení, které by dovolovalo používat ke komunikaci prostřednictvím emailu pouze přidělené adresy.
   • Bylo konstatováno, že příslušné nařízení je již obsaženo v pravidlech provozu elektronické pošty na VUT v Brně (Směrnice rektora č. 17/2001) článek 2, bod 5. Případné sankce za nedodržování tohoto bodu jsou zcela v kompetenci příslušné fakulty.
  • Zástupci KaMB vznesli dotaz ohledně systému pro jednotnou správu sítě VUT.
   • V současné době je probíhá testování systému pro správu kabeláže vyvíjeného Masarykovou Univerzitou. Systém umožňuje pouze evidenci kabelových tras, datových rozvaděčů, aktivních prvků a vazeb mezi nimi.

Prezentace

Účastnící

CVIS: Vladimír Záhořík, Ivo Hažmuk, Vít Sláma, Martin Sedlák, Invan Kovanda, Stanislav Smolík,
    Aleš Hrnčárek, Marek Strakoš, Lukáš Rotter, Kamil Šuštiak, Tomáš Podermański,
FSI:  Pavel Heriban,
FIT:  Tomáš Kašpárek, Petr Lampa, Rudolf Čejka,
FCH:  Pavel Broža, Martin Zelený, Jan Brada,
FEKT: Jiří Kuchta, Karol Molnál, Tomáš Macho, Radek Pokorný,
FAVU: Jaroslav Maloch, Petr Kůra, Pavel Šejnoha,
FP:  Viktor Ondrák,
FA:  Rostislav Košťál,
KaMB: Petr Herman, Václav Musil, Daniel Rozsnyo, Vítězslav Křivánek,
UK:  Lukáš Grygera